360 VIEW

House Appointees/Vice House Appointees

Growing great minds...

HOUSE APPOINTEES

CHENAB
House Captain Co-Curricular Captain
Isha Thakur        Avani Khanna                        
Manav Samota                 Hritik Baweja                

 

GANGES
House Captain Co-Curricular Captain
Vasundhara Joshi          Vidhi Sinha                            
Anusha Choudhury     Prerna Umbarkar                       

 

JAMUNA
House Captain Co-Curricular Captain
Anusha Datta                 Shruti Trehan                        
Akarshit Jha                 Samarth Garg    

 

JHELUM
House Captain Co-Curricular Captain
Avishi Gupta               Riya Malhotra                           
Kirtik Singh                     Kavya Virmani                         

 

RAVI
House Captain Co-Curricular Captain
Kashish Gupta           Gulbahaar Kaur                             
Arush Grover   Ananmay Narain                           

 

SATLUJ
House Captain Co-Curricular Captain
Radhika Narang     Ranjana Sinha                                
Raghav Mantri            Kamakshi Achantani