360 VIEW

House Appointees/Vice House Appointees

Growing great minds...

HOUSE APPOINTEES

CHENAB
House Captain Co-Curricular Captain
Deepanshita Singh      Shriya Goyal                        
Siddhant Kharbanda               Siddharth Kulkarni              

 

GANGES
House Captain Co-Curricular Captain
Manvi Aggarwal         Devika Dev                                 
Gayatri Kapoor Saraya  Gauransh Srivastava                     

 

JAMUNA
House Captain Co-Curricular Captain
Bhavya Mathur                 Sonal Bhura                      
Vansh Comar               Aniket Mathur  

 

JHELUM
House Captain Co-Curricular Captain
Ananya Bathla                          Devshree Moghe                        
Gautam Singh                                Pranav Mathur                    

 

RAVI
House Captain Co-Curricular Captain
Sonika Agarwal           Tanushree Midha                            
Aryaman Rathore   Ansh Malhotra                  

 

SATLUJ
House Captain Co-Curricular Captain
Tanvi Johari     Srishti Sahi                             
Rahul Purnapatre            Tanisha Saroff